Algemene voorwaarden 2020-06-16T13:40:50+02:00

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1.Algemeen
1.1 Degene die met Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ (opdrachtnemer) een overeenkomst aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.
1.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke door Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ gedane offertes aan en gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever voor een begeleidingstraject/training.
1.3 Onder een begeleidingstraject/training versta ik alle trajecten die in verbinding staan met het beroep en tot doel hebben beter te functioneren in het werk.

2.Offerte en overeenkomst
2.1 Een opdrachtgever kan telefonisch of via het contactformulier op de website aangeven belangstelling te hebben voor een begeleidingstraject/training.
2.2 Indien gewenst door de opdrachtgever wordt een kennismakingsgesprek gepland waarna ik de opdrachtgever bij gebleken belangstelling een offerte doe toekomen. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de offerte. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders aangegeven.
2.3 Na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever is de opdracht definitief en gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. De opdrachtgever krijgt een schriftelijke bevestiging van deelname aan een begeleidingstraject/training.
2.4. Voor trainingen met een open inschrijving geldt vanaf het moment van inschrijving een termijn van veertien dagen waarbinnen de opdrachtgever zich kosteloos kan bedenken. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of de werkgever betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

3.Uitvoering en kwaliteit
3.1 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.
De voorbereiding en uitvoering van het werk geschiedt naar beste vermogen van mij als begeleider van Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’.
3.2. Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ hecht aan een goede communicatie met de opdrachtgever. Vragen van welke aard dan ook zullen binnen een termijn van twee dagen worden beantwoord. Mocht er meer tijd nodig zijn om een passend antwoord te geven dan zal dit worden gecommuniceerd met de opdrachtgever met daarbij een indicatie wanneer een antwoord verwacht kan worden.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering geschiedt uitsluitend in onderling overleg waarbij Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ de deskundigheid van de ingeschakelde derden garandeert.
3.4 De opdrachtgever  draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ zijn verstrekt, heeft Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 Indien door Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ of door Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.Wijziging van overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ en opdrachtgever  overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5 In afwijking van lid 3 zal Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ kunnen worden toegerekend.

5.Betaling
5.1 De kosten van een begeleidingstraject/training worden maandelijks gefactureerd aan de deelnemer/opdrachtgever. Het factuurbedrag dient binnen 21 dagen na facturering te worden voldaan op IBAN NL96INGB0005334650 t.n.v. Praktijk voor deskundigheidsbevordering te Nijmegen.
5.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ zal middels een schriftelijke herinnering om betaling verzoeken. In geval van een geldvordering is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
5.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.Annulering door de opdrachtgever
6.1 Annulering van deelname aan een begeleidingstraject/training nadat de opdracht definitief is geworden kan alleen schriftelijk (per email).
6.2 Voor een begeleidingstraject/training is annulering kosteloos tot 6 weken voor aanvang van het begeleidingstraject/de training. Na genoemde periode zijn de volledige kosten verschuldigd.

7.Annulering door de opdrachtnemer
7.1 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
7.2 Bij annulering van een begeleidingstraject/training  op grond van dit artikel is Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.
7.3 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen hiervan onmogelijk is geworden. De overeenkomst kan dan ontbonden worden.

8.Aansprakelijkheid
8.1 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een aan de opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van te leveren diensten exclusief BTW.
8.2 Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten ingeschakelde personen door opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten ingeschakelde personen.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
8.4 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade bij de opdrachtgever, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.Overmacht
9.1 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ en opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ niet in staat is de verplichtingen na te komen.
9.3 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ zijn verplichtingen had moeten nakomen.
9.4 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ en opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.5 Voor zover Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10.Privacy
10.1 Alle informatie ontvangen van een opdrachtgever wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit geldt voor persoonsgegevens, computergegevens, informatie over werk en organisatie, carrière, kwaliteiten, valkuilen enzovoort.

11.Auteursrecht en intellectueel eigendom
11.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde berusten bij Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’.
11.2 Op alle gebruikte documentatie van Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ geldt het auteursrecht van Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’.
De opdrachtgever mag de gebruikte documentatie uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

12.Geschillen
12.1 Op alle door Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

13. Klachtenregeling
13.1 Bij klachten over een begeleidingstraject of training van welke aard dan ook kan de opdrachtgever Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ direct via de mail of telefonisch benaderen. Bij contact via de mail geldt artikel 3.2. Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ zal de klacht serieus behandelen en alles in het werk stellen om daar met de opdrachtgever op bevredigende wijze uit te komen. Indien dit niet het geval mocht zijn treden artikel 13.2 tot en met 13.12 in werking.
13.2 Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ heeft een onafhankelijke klachtencommissie bestaande uit Marike Dirkx (info@sponte.nl). Zij hebben geen belangen in of bij Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’.
13.3 Indien de opdrachtgever klachten heeft over een begeleidingstraject of training van Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ kan hij/zij zich richten tot ‘één van de leden van de klachtencommissie.
13.4 De klachtencommissie zal de klacht alleen in behandeling indien:
– de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training of het begeleidingstraject.
– de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak uit te praten met Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’.
– de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.
13.5 Na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie de klager en Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ binnen één week een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
13.6 Eén of meer leden van de klachtencommissie horen de klager en de begeleider van Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’.
13.7 De klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de klager recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de kosten van het begeleidingstraject of de training.
13.8 De klachtencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht en stelt klager en Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ hiervan schriftelijk op de hoogte. Mocht er meer tijd nodig zijn om de klacht te onderzoeken dan zal de klager hierover binnen vier weken na indiening van de klacht worden geïnformeerd. Tevens zal er een indicatie worden gegeven binnen welke termijn een uitspraak over de klacht kan worden verwacht.
13.9 Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de klager en Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’. Eventuele consequenties worden door Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ snel afgehandeld.
13.10 Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Praktijk voor deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.
13.11 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
13.12 De klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.