Henriëtte van Winden - 06 2287 7863|hvanwinden@op-weg.com
Privacyverklaring 2018-12-03T17:03:36+00:00

Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ geleverde producten en diensten.

Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’, gevestigd te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Naam organisatie
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode/plaats)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Aantekeningen betreffende de inhoud van het begeleidingstraject ( doelen, proces, resultaat) 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Reden van verwerking van persoonlijke gegevens

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor communicatie met betrekking tot mijn dienstverlening
 • Voor het sturen van offertes, contracten en facturen
 • Voor het sturen van een bewijs van deelname/certificaat van een afgerond begeleidingstraject
 • Voor inhoudelijke invulling van het begeleidingstraject
 • Voor feedbackformulieren met het oog op verbetering van mijn dienstverlening en verplichte 5-jaarlijkse herregistratie bij de beroepsvereniging LVSC
 • Voor standaardverklaringen ten behoeve van verplichte 5-jaarlijkse herregistratie bij de beroepsvereniging LVSC

 Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar hvanwinden@op-weg.com.

Beveiliging

Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ gebruik maakt van de diensten van derden zal Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Praktijk voor Deskundigheidsbevordering ‘Op Weg’ u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via hvanwinden@op-weg.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen, via hvanwinden@op-weg.com.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. mei 2018